1. അതിമാനുഷ

    1. വി.
    2. മനുഷ്യാതീതമായ, ദിവ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക