1. അതിമിത

    1. വി.
    2. അളവറ്റ, പരിധികവിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക