1. അതിമുക്ത

    1. -
    2. സംസാരബന്ധങ്ങൾ നിശ്ശേഷം അറ്റ, ഫലശൂന്യമായ, മുത്തിനെ അതിശയിച്ച.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക