1. അതിമുക്തി

    1. നാ.
    2. പൂർണമായ മുക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക