1. അതിമൃത്യു

    1. നാ.
    2. മോക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക