1. അതിമർത്യ

    1. വി.
    2. മനുഷ്യത്വത്തെ കവിഞ്ഞ, അതിമാനുഷമായ, ദിവ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക