1. അതിയുഗ്മ, -വിപുല

    1. നാ.
    2. ഒരു വർണവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക