1. അതിയോഗം

  1. നാ.
  2. അധികമായ ചേർച്ച, ആധിക്യം
  3. (ജ്യോ.) ഒരു ശുഭയോഗം
  1. വൈദ്യ.
  2. വിധിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രയിൽ കൂടുതൽ ഔഷധം ചേർക്കൽ
 2. അധിയോഗം

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. ചന്ദ്രൻറെ ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് ഈ സ്ഥനങ്ങളിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന യോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക