1. അതിരസം

  1. നാ.
  2. കൂടുതൽ ഇനിപ്പ്
  3. അരിമാവുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മധുരപലഹാരം
  4. ഉപ്പ്
 2. ആദിരസം

  1. നാ.
  2. ശ്രുംഗാരരസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക