1. അതിരാത്ര

    1. വി.
    2. ഒരു രാത്രികൊണ്ടു നിർവഹിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക