1. അതിരി

  1. നാ.
  2. നെൽക്കൂന
  3. വൈക്കോൽക്കൂമ്പാരം, തുറു
 2. അത്തിരി

  1. നാ.
  2. കുതിര
  3. ഗ്രാമം
  4. ഒട്ടകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക