1. അതിരിക്ത

    1. വി.
    2. ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ, അതുല്യമായ
    3. നിശ്ശേഷം ഒഴിഞ്ഞ, പൊള്ളയായ
    4. വ്യത്യസ്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക