1. അതിരുചിര1

    1. വി.
    2. വളരെ മനോഹരമായ
  2. അതിരുചിര2

    1. നാ.
    2. ഒരു വർണവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക