1. അതിരൂപ

    1. വി.
    2. ഒരു രൂപമില്ലാത്ത, നിരാകാരമായ
    3. രൂക്ഷതയെ അതിലങ്ഘിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക