1. അതിരൂപത

    1. നാ.
    2. ആർച്ചുബിഷപ്പിൻറെ അധികാരസീമ, ആർച്ചുഡയോസിസ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക