1. അതിരേകം

    1. നാ.
    2. ആധിക്യം
    3. കവിയൽ
    4. മേന്മ
    5. വ്യത്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക