1. അതിരേചക

    1. വി.
    2. നല്ലപോലെ വയറിളക്കാൻ ശക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക