1. അതിരോഗം

    1. നാ.
    2. ക്ഷയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക