1. അതിവക്രൻ

    1. നാ.
    2. അതിവക്രഗതിയുള്ള ചൊവ്വാ തുടങ്ങിയ അഞ്ചു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. ഏറ്റവും വളഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ, അതികൗശലക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക