1. അതിവചനം

  1. നാ.
  2. വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരം
  3. കടന്ന വാക്ക്, മര്യാദവിട്ട സംസാരം
 2. അധിവചനം

  1. നാ.
  2. പക്ഷംപിടിച്ചു വാദിക്കൽ, മറ്റൊരാളിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക