1. അതിവാഹം

    1. നാ.
    2. കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റൽ
    3. പുണ്യക്ഷയത്താൽ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൻറെ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക