1. അതിവാഹിക

    1. വി.
    2. അതിവാഹസംബന്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക