1. അതിവാഹിതം

    1. നാ.
    2. സൂക്ഷ്മശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക