1. അതിവാഹിതൻ

    1. നാ.
    2. ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക