1. അതിവികട

    1. വി.
    2. വളരെ ദുഃശീലമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക