1. അതിവേധം

    1. നാ.
    2. വലിയ അടുപ്പം, (ജ്യോ.) ദശമി, ഏകാദശി ഇവയുടെ സന്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക