1. അതിവ്യാപ്തി

    1. നാ.
    2. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായ വ്യാപ്തി, ഉൾപ്പെടേണ്ടാത്തതുകൂടി ഉൾപ്പെടത്തക്കവിധമുള്ള നിർവചനം (തർക്കശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലക്ഷണദോഷം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക