1. അതിവ്യായാമം

    1. നാ.
    2. അധികവ്യായാമം
    3. ശരീരത്തിനു താങ്ങാവുന്നതിൽ അധികമായ അധ്വാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക