1. അതിവർണാശ്രമൻ

    1. നാ.
    2. വർണാശ്രമധർമങ്ങളെ കടന്നുനിൽക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക