1. അതിവർത്തനം

    1. നാ.
    2. കടന്നു പ്രവർത്തിക്കൽ, ലംഘനം
    3. മാപ്പു കൊടുക്കത്തക്കകുറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക