1. അതിശയം

  1. നാ.
  2. അദ്ഭുതം
  3. ആധിക്യം, ഉത്കർഷം, ഗുണാതിശയം
 2. ആതിശയ്യം

  1. നാ.
  2. അതിശയിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതിശയഭാവം, ആധിക്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക