1. അതിശയനി

    1. നാ.
    2. അത്യഷ്ടിഛന്ദസ്സിൽപെട്ട ഒരുപവൃത്തം (ചിത്രലേഖ എന്നു നാമാന്തരം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക