1. അതിശയനീയ

    1. വി.
    2. അതിശയിക്കത്തക്ക, അദ്ഭുതം ഉളവാക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക