1. അതിശയാലു

    1. വി.
    2. കവിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക