1. അതിശയിത

    1. വി.
    2. അതിശയിക്കപ്പെട്ട, മികച്ച, കടന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക