1. അതിശസ്ത്ര

    1. വി.
    2. ആയുധങ്ങളെ അതിശയിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക