1. അതിശായനം

  1. നാ.
  2. കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥ, ആധിക്യം
  3. തരതമഭാവം
 2. അതിശയനം

  1. നാ.
  2. മികച്ചുനിൽക്കൽ, ഉത്കർഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക