1. അതിശിഷ്ടം

    1. നാ.
    2. അവശിഷ്ടം, മിച്ചം വന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക