1. അതിശ്രയസി

    1. നാ.
    2. ഉത്തമസ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാകാൻ ആവശ്യമായതിലധികം യോഗ്യതയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക