1. അതിഷ്ഠ

  1. നാ.
  2. ഉത്കർഷം, മേന്മ, മഹത്ത്വം
  1. വി.
  2. എല്ലാത്തിനെയും കവിഞ്ഞ
 2. ആദിഷ്ട

  1. വി.
  2. ആദേശിക്കപ്പെട്ട, ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ട, ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട
  1. നാ.
  2. ആജ്ഞ
  3. ഉപദേശം
  4. ഉച്ഛിഷ്ടം
 3. അതുഷ്ട

  1. വി.
  2. സന്തോഷിക്കാത്ത
 4. അദുഷ്ട

  1. വി.
  2. ദുഷ്ടമല്ലാത്ത, ചീത്തയാകാത്ത
 5. ആദിഷ്ടി

  1. നാ.
  2. ഉപദേഷ്ടാവ്, ആചാര്യൻ
  3. ആജ്ഞനൽകുന്നവൻ
  4. ബ്രഹ്മചാരി, വിദ്യാർത്ഥി
  5. പാപപ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക