1. അതിഷ്ഠൻ

    1. നാ.
    2. എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറത്തുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക