1. അതിസന്ധം

    1. അവ്യ.
    2. പ്രതിജ്ഞയെയോ വ്യവസ്ഥയെയോ ലങ്ഘിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക