1. അതിസന്ധ്യ

    1. നാ.
    2. ഉദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും മുമ്പുള്ള സമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക