1. അതിസമ്പന്ന

    1. വി.
    2. വളരെ സമ്പത്തുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക