1. അതിസരം

    1. നാ.
    2. പ്രയത്നം
  2. അതിസാരം

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, വയറിളക്കം, വിരേചനം, വയറുകടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക