1. അതിസാരം

    1. നാ.
    2. ഒരു രോഗം, വയറിളക്കം, വിരേചനം, വയറുകടി
  2. അതിസരം

    1. നാ.
    2. പ്രയത്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക