1. അതിസൂക്ഷ്മം

    1. നാ.
    2. കുരികിൽ
    1. സംഗീ.
    2. നാദത്തിൻറെ ഒരു വിദാഗം, ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക