1. അതിസ്വരം, -സ്വാരം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. നിഷാദസ്വരത്തിന്നാധാരമായ സ്വരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക