1. അതിസർവൻ

    1. നാ.
    2. സർവേശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക