1. അതീതം

    1. നാ.
    2. കഴിഞ്ഞത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക